Slevy na děti, peníze od státu

Slevy na děti, peníze od státu

Pokud jeden z rodičů splní podmínky dané platnou legislativou, může si uplatnit slevu na děti.

Daňové zvýhodnění na vyživované děti je závislé na počtu vyživovaných dětí žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Kdo má nárok na daňové zvýhodnění na dítě?mzdy

  • fyzická osoba, žijící ve společné domácnosti s dítětem
  • poplatník, který má příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (do tohoto příjmu se nezapočítávají příjmy osvobozené, či zdaněné srážkovou daní)
  • daňové zvýhodnění lze uplatnit, v tom měsíci, kdy na počátku byly splněny všechny podmínky. Pokud se dítě narodilo zvýhodnění se uplatní již v tomto měsíci.
  • daňové zvýhodnění je poskytnuto na nezletilé dítě do 18 let. Dále se poskytuje na dítě do 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání. Tuto skutečnost doloží potvrzením ze školy. Nebo nestuduje a nevykonává výdělečnou činnost z důvodu nemoci, či nepříznivého zdravotního stavu
  • daňové zvýhodnění lze uplatnit do konce školního roku, ve které byla složena maturitní zkouška. Pokud na studium na SŠ navazuje studium vysoké školy lez uplatnit i na dobu prázdnit. V případě ukončení VŠ  lze uplatnit daňové zvýhodnění i měsíc po ukončení studia, v případě, že dítě nebude pracovat, nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti
  • daňové zvýhodnění lze uplatnit i když dítě bydlí na internátu, koleji.

Podmínky uplatnění slev na děti:

Pokud se dítě narodí v průběhu kalendářního roku, považuje se za druhé (pokud již jednoho sourozence má). V případě, že jedno z dětí naopak přestane splňovat podmínky vyživovaných dětí (např. dokončí studium, odstěhuje se), bude rodič uplatňovat slevu na další dítě po zbytek roku jako na první dítě.

Daňové zvýhodnění na první dítě pro rok 2022 je ve výši 15 204,- Kč/rok, sleva na druhé dítě bude činit 22 320,- Kč/rok, na třetí a další dítě pak 27 840,- Kč/rok. Legislativně je sleva na děti upravena v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., §35c. Slevy na děti jsou peníze od státu ve formě daňových bonusů.

Rodiče budou povinni podat spolu s formulářem Prohlášení poplatníka daně z příjmů také formulář Potvrzení zaměstnavatel druhého z poplatníku pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

Rodiče žijící ve společně hospodařící domácnosti s dětmi se musí dohodnout, který z poplatníků bude slevu na děti od roku 2015 nově uplatňovat. Slevu na děti si rodiče mohou rozdělit a uplatnit u svých zaměstnavatelů. Vždy musí být zřejmé, které dítě v pořadí si rodiče uplatňují. Samozřejmostí je hlášení veškerých změn zaměstnanců svým zaměstnavatelům.

Dále si nově mohou rodiče uplatnit slevu na platbu školkovného, tato novinka platí již za zdaňovací období roku 2014. Rodiče ji mohou uplatnit v ročním daňovém přiznání, či ročním zúčtování zálohové daně ze závislé činnosti.

Publikováno: 15. 12. 2014, Aktualizováno: 9. 5. 2018