Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

 1. Úvodní ustanovení pro Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

Tyto obecné podmínky upravují základní právní vztahy při poskytování daňového poradenství Klientům.

Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou – daňovým poradcem, platí zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky v platném znění (dále jen „Zákon“), příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), ostatní právní předpisy, smluvní ujednání mezi Poradcem a Klientem a tyto obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen „OPDP“), jsou-li součástí smlouvy mezi Poradcem a Klientem v souladu s § 1751 OZ.

Smluvní ujednání mají vždy přednost před ustanovením OPDP.

 1. Definice pojmů

Pro účely těchto OPDP se definují pojmy takto: Daňové poradenství

2.1.1.   Daňovým poradenstvím se rozumí poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Součástí daňového poradenství je též jednání poradce s třetími osobami, zejména se správci daně, s orgány sociálního a zdravotního pojištění, a to v rozsahu smlouvy. V rámci  daňového poradenství je poradce oprávněn také vést Klientovi účetnictví, daňovou evidenci, případně jiné evidence, které s daněmi přímo souvisejí.

2.1.2.     Daňovým poradenstvím se dále rozumí konzultace k vedení potřebných daňových evidencí a rovněž na základě účetních podkladů a dokladů vyhotovení příslušných daňových přiznání a hlášení, k nimž je či bude Klient povinen.

2.1.3.   Daňové poradenství probíhá formou konzultací, porad a jednání Poradce nebo jeho zástupců s Klientem, zástupci Klienta, či jeho příslušnými zaměstnanci a osobami uvedenými ve smlouvě. Daňové poradenství probíhá v sídle Poradce nebo Klienta. V případě potřeby nebo po dohodě proběhne i v jiných místech.

 • Poradce Osobou oprávněnou k výkonu daňového poradenství je fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců, který vede Komora daňových poradců České republiky (dále jen „Komora“), a právnická osoba evidovaná v seznamu právnických osob vedeném Komorou, která je povinna poskytovat daňové poradenství pomocí daňového poradce (dále jen „Poradce“).
2.3.    Klient

Klientem se rozumí osoba, které jsou poskytovány služby daňového poradenství na základě smlouvy uzavřené s Poradcem.

2.4.    Kontaktní osoba

Kontaktními osobami se rozumí osoby, jejichž prostřednictvím Klient a poradce komunikují. Pokud Klient výslovně neomezí rozsah oprávnění, platí, že každá kontaktní osoba je oprávněna být informována při plnění poskytování služeb daňového poradenství bez omezení.

2.5.    Daně

Daněmi se rozumí zejména daně podle daňového řádu, které jsou příjmem veřejného rozpočtu, nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu. Pojem „daně“ pro účely těchto OPDP zahrnuje zejména daně, poplatky, odvody, zálohy na tyto platby, zajištění daně, cla a odvody za porušení rozpočtové kázně, a dále zahrnuje rovněž daňový odpočet, daňovou ztrátu
nebo jiný způsob zdanění.

2.6.    Pojistné na sociální zabezpečení

Pojistným na sociální zabezpečení se rozumí zejména platby do státního rozpočtu upravené právními předpisy o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

2.7.    Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Pojistným na veřejné zdravotní pojištění se rozumí zejména platby upravené právními předpisy o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, jejichž příjemci jsou zdravotní pojišťovny.

2.8.      Příslušenství

Příslušenstvím se rozumí zejména penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty, uložené podle příslušných právních předpisů.

2.9.      Správce daně

Správcem daně se rozumí územní finanční orgány a další správní i jiné státní orgány České republiky, jakož i orgány obcí v České republice věcně příslušné podle zvláštních zákonů
ke správě daní.

2.10.    Orgány sociálního a zdravotního pojištění

Orgány sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění se rozumí orgány, v jejichž působnosti je výběr a správa sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění.

2.11.    Odborné stanovisko

Odborným stanoviskem se rozumí vyjádření Poradce ke Klientem konkrétně vymezenému zadání v oblasti daňového poradenství poskytnuté způsobem a ve formě dohodnuté
ve smlouvě.

2.12.    Plná moc

Plná moc je průkazem, který osvědčuje existenci zastoupení Klienta Poradcem vůči třetím osobám; vystavuje ji Klient.

2.13.    Pojištění

Pojištěním se rozumí pojištění profesní odpovědnosti Poradce za škodu, popřípadě i jinou újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství.

2.14.    Škoda

Škodou se rozumí úbytek jmění Klienta, který mu vznikl v souvislosti s výkonem daňového poradenství v rámci uzavřené smlouvy dle Zákona. Škodou zpravidla není daň dodatečně vyměřená Klientovi správcem daně.

2.15.    Daňové tvrzení

Daňovým tvrzením se rozumí vyjádření povinnosti daňového subjektu uvést sám správci daně výši svého daňového základu a až na výjimky si daň sám vypočítat.

2.16.    Zpracování daňového tvrzení Poradcem

Na základě smlouvy s Klientem zpracovává Poradce daňová tvrzení uvedená ve smlouvě. Rozsah a podmínky zpracování těchto tvrzení stanoví smlouva.

2.17.    Podání daňového tvrzení Poradcem

Podáním daňového tvrzení Poradcem se rozumí jednání Poradce na základě plné moci, kterým zajistí podání daňového tvrzení Klienta Správci daně, není-li ujednáno jinak.

2.18.    Odměna

Odměnou Poradce se rozumí smluvní cena sjednaná za jeho službu.

2.19.    Významnost Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

Při rozhodování o významnosti či nevýznamnosti položky se přihlíží ke všem okolnostem, zejména k charakteru dané položky a její výši vzhledem k příjmům nebo obratu nebo vlastnímu kapitálu nebo výsledku hospodaření před zdaněním. Pokud částka položky přesáhne 1 % obratu nebo příjmů, 2 % vlastního kapitálu, a 10 % výsledku hospodaření před zdaněním, považuje se tato položka obvykle za významnou, a v souladu s tím se také posuzuje. Za významné je vždy považováno to, co je ve smlouvě jako významné sjednáno. Pojmy použité v právních předpisech jiných států se pro účely smlouvy posuzují přiměřeně podle těchto definic pojmů.

 1. Práva a povinnosti poradce

3.1.     Poradce chrání práva a oprávněné zájmy svého Klienta. Jedná čestně a svědomitě, důsledně využívá všechny zákonné prostředky a uplatňuje vše, co podle svého přesvědčení a příkazu Klienta pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími právními předpisy a v jejich mezích příkazy Klienta.

3.2.     V oprávněném případě a je-li to naléhavě nezbytné a v zájmu Klienta a není-li možné získat jeho souhlas nebo Klient v přiměřené lhůtě neposkytuje součinnost a není-li to Klientem vysloveně zakázáno, může se Poradce od příkazu Klienta odchýlit. Vždy je však povinen
o tomto kroku Klienta neprodleně informovat.

3.3.     Poradce využívá všech svých vědomostí, zkušeností a schopností k poskytování služeb Klientovi.

3.4.     Poradce odmítne provedení zejména takových příkazů, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo jsou protizákonné.

3.5.     Poradce v dohodnuté lhůtě oznámí Klientovi všechny okolnosti, které zjistil při poskytování daňového poradenství a jež mohou mít vliv na změnu příkazu Klienta.

3.6.     Poradce se při poskytování daňového poradenství může dát zastoupit jiným Poradcem. Při jednotlivých jednáních může Poradce zastoupit i jeho pracovník.

3.7.     Poradce je oprávněn ponechat si originály korespondence, kterou při výkonu daňového poradenství převzal. Poradce má právo ponechat si kopie použitých materiálů Klienta pro účely vyplývající z postavení Poradce podle právních předpisů.

3.8.     Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti daňového poradenství, je Poradce oprávněn zakročit na ochranu zájmů Klienta, i když z právního předpisu ani smlouvy nevyplývá povinnost k aktivní činnosti.

3.9.     Poradce, jeho pracovník nebo jiný zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu daňového poradenství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Této povinnosti, a to i pro účely trestního řízení, je může zprostit pouze Klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je Poradce nebo jeho zástupce povinen zachovávat mlčenlivost, pokud je to v zájmu Klienta.

3.10.   Poradce se může dovolávat mlčenlivosti zejména v případech, v nichž nesmí být vyslýchán jako svědek, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, a jsou-li po něm požadována zjištění, která jsou výsledkem jeho vlastní práce.

3.11.   Poradce se nemůže dovolávat mlčenlivosti,
 • jestliže má zákonem uloženou povinnost překazit nebo oznámit spáchání trestného činu,
 • je-li povinnosti mlčenlivosti zbaven v souladu se Zákonem nebo smlouvou,
 • v rozsahu povinné součinnosti stanovené zvláštními předpisy.

3.12.    Poradce při poskytování daňového poradenství upozorní Klienta na zřejmou nesprávnost jeho příkazu, který by mohl mít za následek vznik škody. V případě, že Klient i přes upozornění Poradce na splnění příkazu trvá, není Poradce povinen hradit škodu z toho vzniklou. Za zřejmě nesprávný příkaz Klienta se považuje i jeho nečinnost v případě, je-li Poradcem vyzván, aby sdělil svůj případný nesouhlas s navrženým postupem.

3.13.    Vzhledem k tomu, že závazně interpretovat právo je oprávněn pouze soud, nenese Poradce odpovědnost za změnu jeho výkladu práva po poskytnutí daňového poradenství.

3.14.   Poradce je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy o poskytnutí daňového poradenství, dojde-li k narušení důvěry mezi ním a Klientem, neposkytuje-li Klient potřebnou součinnost nebo nesložil-li Klient bez závažného důvodu přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí daňového poradenství (§ 6 odst. 3 Zákona).

3.15.   Poradce je povinen do 15 dnů ode dne, kdy oznámil Klientovi odstoupení od smlouvy o poskytnutí daňového poradenství:
 • učinit všechny neodkladné úkony, pokud Klient neučinil jiná opatření;
 • zúčtovat s Klientem zálohu na odměnu a výdaje, pokud ji Klient zaplatil.
 1. Práva a povinnosti klienta Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

4.1.      Klient má právo na poskytnutí daňového poradenství v souladu se Zákonem, smlouvou a těmito OPDP.

4.2.      Právem i povinností Klienta je úzce spolupracovat s Poradcem při poskytování daňového poradenství.

4.3.      Klient poskytuje Poradci veškerou možnou součinnost, zejména poskytuje úplné, přehledné, jednoznačné, pravdivé a včasné informace. Informace, které mají nebo mohou mít význam pro plnění smlouvy Klient poskytuje i bez vyžádání Poradcem; to platí zejména o nově nastalých nebo nově zjištěných skutečnostech, které je Klient povinen sdělit Poradci bez zbytečného odkladu. Klient současně Poradci umožní přístup k veškerým dokladům, které se váží k jeho činnosti a mají, nebo dle názoru Poradce mohou mít vliv na plnění předmětu smlouvy.

4.4.      Klient má právo na vysvětlení postupů, které Poradce použil, právního i faktického jednání a na úplné informace o stavu řízení, ve kterém ho Poradce zastupuje. Klient má právo na kopii veškerých podání, která jeho jménem Poradce učinil.

4.5.      Klient má právo na informaci o rozsahu a výši profesního pojištění Poradce.

4.6.      Klient předá či jinak zpřístupní Poradci dle jeho požadavků nejpozději do 7 dnů od platnosti smlouvy nebo ode dne doručení žádosti Poradce veškeré doklady, písemnosti a jiné informace, jež mají, měly, budou mít, mohly mít, nebo mohou mít vztah k předmětu smlouvy.

4.7.      Klient sám odpovídá za věcnost, správnost, pravdivost, včasnost a úplnost veškerých dokladů a písemností, které Poradci předá, či mu je zpřístupní. Poradce v tomto směru za doklady neodpovídá. Klient sám odpovídá za věcnost, správnost, pravdivost, včasnost a úplnost veškerých informací, které Poradci sdělí. V případě změny skutečností sdělných Poradci Klient poskytnuté informace bez zbytečného odkladu aktualizuje.

4.8.      Klient bez zbytečného odkladu odstraní nedostatky, omyly a nesprávnosti, na které byl Poradcem upozorněn.

4.9.      Klient veškeré podklady dle čl. 4.6. předá či zpřístupní Poradci po celou dobu trvání závazku ze smlouvy, a to bez prodlení.

4.10.    Klient bez zbytečného odkladu informuje Poradce o všech známých rizicích vztahujících se k předmětu smlouvy. Na vyžádání Poradce poskytne Klient tyto informace a příkazy v písemné formě.

4.11.    Klient Poradci sdělí informace umožňující posoudit rozsah rizik, do kterých Poradce při poskytování svých služeb vstupuje; Klient bere na vědomí, že poskytnutí zavádějících, neúplných či nepravdivých informací může mít za následek poměrné snížení povinnosti nahradit škodu způsobenou Poradcem, a to v souladu s § 2918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „OZ“).

4.12.    Klient je povinen trvale vynakládat nejvyšší úsilí k tomu, aby nevznikla škoda jemu ani Poradci; této povinnosti ho nezbavují žádné povinnosti Poradce.

4.13.    Klient neprodleně informuje Poradce o všech jednáních učiněných bez jeho vědomí v záležitostech, které jsou předmětem smlouvy, zejména o zahájení, průběhu a výsledku kontroly, postupu pro odstranění pochybností, podání daňového tvrzení nebo o jednáních uskutečněných v souvislosti s řízením ve věci pojistného na sociální zabezpečení nebo ve věci veřejného  zdravotního pojištění souvisejícího s předmětem smlouvy. Nesplnění této povinnosti může mít za následek poměrné snížení povinnosti nahradit škodu způsobenou Poradcem, a to v souladu s § 2918 OZ.

4.14.    V případě, že by správce daně či jiný subjekt zpochybňoval právní názory Poradce z odborného stanoviska podle bodu 2.11., je povinností Klienta umožnit Poradci vysvětlení a obhajobu tohoto stanoviska za podmínek stanovených smlouvou, a to i v případě, že by smluvní vztah podle této smlouvy již zanikl. V případě nesplnění této povinnosti Klientem Poradce neodpovídá za škodu.

4.15.    Klient je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, informacích, radách, pokynech a doporučeních, o nichž se v souvislosti s plněním smlouvy a službou daňového poradenství dozvěděl, a to i po ukončení závazku ze smlouvy. Klient zejména nesmí sdělit třetím osobám bez předchozího souhlasu Poradce údaje o obsahu rad, které mu jsou Poradcem poskytovány. Povinnost mlčenlivosti Klienta se nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti překazit a oznámit spáchání trestného činu, a stejně tak na případy povinnosti Klienta k součinnosti s orgány činnými v trestním řízení.

4.16.    Klient zprošťuje Poradce povinnosti mlčenlivosti a umožní mu poskytnout nezbytné údaje
 • vůči jiným Poradcům a jiným osobám, které by mohly přispět k řádnému a plnému splnění smlouvy a podílet se tak na hájení oprávněných zájmů Klienta;
 • vůči makléři, pojišťovně, právním zástupcům a Komoře daňových poradců ČR v případech, v nichž Poradce uplatňuje náhradu újmy způsobené Klientovi ze svého pojištění u příslušné pojišťovny;
 • vůči všem účastníkům řízení v případě, že Klient požaduje po Poradci poskytnutí svědecké výpovědi v jiném řízení;
 • vůči všem účastníkům řízení a soudu v případě soudního sporu mezi Klientem a Poradcem ohledně zavinění škody nebo úhrady služeb poskytnutých Poradcem;
 • vůči všem účastníkům řízení, orgánům činným v trestním řízení a soudu v případě trestního stíhání Poradce zahájeného na základě trestního oznámení či výpovědi poskytnuté Klientem nebo jeho zástupcem;
 • vůči subjektu, který řeší spor mezi Klientem a Poradcem. I v těchto případech Poradce v maximální míře šetří chráněné zájmy Klienta, jeho soukromí, obchodní a jiná tajemství. Doklady týkající se nákladů/výnosů, které nebudou jednoznačně identifikovány, budou zaúčtovány nedaňově.
 1. IDENTIFIKACE klienta

5.1.      Klient je povinen podrobit se identifikaci podle zvláštních předpisů. Za tím účelem předloží Poradci příslušné doklady a předá mu jejich kopie nebo umožní jejich pořízení. Klient poskytne Poradci veškerou součinnost, které je zapotřebí pro plnění povinností Poradce vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a  financování terorismu, v platném znění (dále jen “AML zákon“), a to zejména při provádění kontroly Klienta ve smyslu § 9 AML zákona.

5.2.      Poradce pro účely AML zákona pořídí kopie nebo výpisy z předložených dokladů Klienta a zpracuje takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona.

5.3.      Poradce při vzniku závazku identifikuje každou fyzickou osobu zastupující Klienta, který je právnickou osobou, a to za fyzické přítomnosti identifikovaného, ledaže je ujednáno jinak.

5.4.      Poradce při vzniku závazku identifikuje každou fyzickou osobu uvedenou Klientem jako kontaktní osobu za fyzické přítomnosti identifikovaného, ledaže je ujednáno jinak.

5.5.      Klient informuje Poradce o zdrojích peněžních prostředků, pokud nebyly dosaženy řádnou podnikatelskou činností Klienta. Klient, pokud se jedná o právnickou osobu, informuje Poradce o svém skutečném majiteli.

5.6.      Při identifikaci Klienta, který je:
 1. a) fyzickou osobou, za její fyzické přítomnosti Poradce identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti,
 2. b) právnickou osobou, Poradce identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede za fyzické přítomnosti identifikaci fyzické osoby, která ji zastupuje v dané záležitosti; je‑li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje,
 3. c) zastoupen na základě dohody o plné moci, Poradce provede za fyzické přítomnosti identifikaci zmocněnce podle písm. a) a b) a dále předložením plné moci.

5.7.      Klient po dobu trvání závazku informuje Poradce o veškerých změnách, které by mohly mít vliv na správnou identifikaci Klienta, a to zejména pokud jde o platnost a úplnost identifikačních údajů.

5.8.      Poradce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě,
 • že se Klient odmítne podrobit identifikaci anebo odmítne doložit plnou moc nebo z jiného důvodu nelze provést identifikaci,
 • že Klient neposkytne potřebnou součinnost k naplnění účelu AML zákona nebo z jiného důvodu nelze naplnit účel tohoto zákona anebo
 • má-li Poradce důvodné pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Klientem nebo o pravosti předložených dokladů.
 1. NÁHRADA ŠKODY

6.1.     Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

6.2.     Poradce není povinen hradit Klientovi škodu, způsobil-li ji sám Klient porušením smlouvy nebo těchto OPDP.

6.3.     Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace.

6.4.     Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. Pokud Klient Poradci tento postup neumožní, není Poradce povinen nahradit vzniklou škodu.

6.5.     Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde-li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů.

6.6.      Poradce není povinen hradit škodu, pokud byla způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem.

6.7.      Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

6.8.      Poradce nehradí škodu vzniklou v důsledku rizika, které předem identifikoval, včetně případů, kdy Klienta informuje o riziku vyplývajícím z možného odlišného výkladu právních předpisů finančními orgány nebo soudem, a Klient se rozhodne, že toto riziko ponese. Toto rozhodnutí Klienta může mít podobu výslovného souhlasu nebo i nečinnosti Klienta v případě, že je Poradcem prokazatelně vyzván, aby sdělil svůj případný nesouhlas s navrženým postupem.

6.9.      Poradce neodpovídá ani neručí za zákonnost postupů a obchodních aktivit Klienta. Poradce neodpovídá ani neručí za včasnost a správnost placení daní a pojistného Klientem.

 1. PLNÁ MOC

7.1.      Plná moc musí obsahovat jednoznačnou identifikaci Klienta a Poradce (zmocnitele a zmocněnce). Plná moc dále musí obsahovat vymezení předmětu a rozsahu plné moci, datum jejího vydání, účinnost, případně dobu platnosti a podpis.

7.2.      Úřední ověření totožnosti Klienta a Poradce je na plné moci nezbytné, pouze pokud to vyžaduje právní předpis, nebo si to Poradce vyžádá.

7.3.      Zastupování na základě dohody o plné moci nevylučuje, aby Klient jednal se správcem daně přímo, přitom platí článek 4. 13.

7.4.      Zmocnění zaniká,
 • je-li odvoláno Klientem,
 • je-li vypovězeno Poradcem,
 • uplynutím doby, bylo-li sjednáno na dobu určitou,
 • splněním účelu, na který bylo omezeno,
 • smrtí Klienta či Poradce nebo v případě, že je Klientem právnická osoba, jejím zánikem bez právního nástupce.

7.5.      V případě, že Klient odvolá zmocnění, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Poradce. Obdobně postupuje Poradce v případě, že zmocnění vypoví nebo odmítne.

 1. Vedení spisu A OCHRANA OSOBNÍCH údajů

8.1.      Poradce je oprávněn vést spisovou evidenci o výkonu daňového poradenství.

8.2.      Spisovou evidencí se rozumí písemnosti, záznamy a datové soubory, které zůstávají Poradci pro jeho potřebu.

8.3.      Při vedení spisu Poradce postupuje s odbornou péčí.

8.4       Poradce zpracovává osobní údaje Klienta, je-li fyzickou osobou,
 • pro účely zpracování daňových tvrzení a poskytnutí ostatního daňového poradenství na základě plnění smlouvy, a to po dobu poskytování daňového poradenství Klientovi,
 • ve spisové evidenci pro účel ochrany právních nároků Poradce na základě oprávněného zájmu Poradce, který spočívá v obraně vlastních práv, a to po dobu poskytování daňového poradenství Klientovi a následně nejdéle po dobu 3 let od jeho ukončení s ohledem na promlčecí dobu daňových trestných činů, prekluzivní lhůty v daňovém řízení a možné opožděné uplatnění škody Klientem; běh této doby se staví, pokud Klient u Poradce či u jiného orgánu či subjektu uplatní nárok na náhradu škody způsobené Poradcem při poskytování daňového poradenství, nebo má Poradce důvodné podezření, že by Klient takový nárok mohl uplatnit,
 • pro účel plnění právních povinností Poradce, na to na základě povinností zejména dle AML zákona, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou těmito předpisy, nejvýše po dobu 10 let od ukončení poskytování daňového poradenství,
 • pro účel nabízení dalších služeb Poradce na základě oprávněného zájmu spočívajícího v propagaci vlastních služeb, a to dobu po dobu poskytování daňového poradenství klientovi a následně po dobu 3 let.
8.5       Poradce zpracovává identifikační a kontaktní údaje statutárních zástupců Klienta, je-li právnickou osobou a rovněž identifikační údaje, údaje o ekonomických transakcích a další údaje nezbytné pro určení daňové povinnosti Klienta, jež se vztahují třetím osobám, jejichž údaje jsou obsaženy v podkladech pro poskytnutí daňového poradenství poskytnutých Klientem (např. rodinných příslušníků, či zaměstnanců Klienta),
 • pro účely zpracování daňových tvrzení a poskytnutí ostatního daňového poradenství na oprávněného zájmu spočívajícího v ochraně zájmů Klienta, a to po dobu trvání smluvního vztahu,
 • ve spisové evidenci pro účel ochrany právních nároků Poradce na základě oprávněného zájmu Poradce, který spočívá v obraně vlastních práv, a to po dobu poskytování daňového poradenství klientovi a následně nejdéle dobu 20 let od jeho ukončení s ohledem na trestně právní promlčecí lhůty, prekluzivní lhůty v daňovém řízení a možné opožděné uplatnění škody Klientem; běh této doby se staví, pokud Klient u Poradce či u jiného orgánu či subjektu uplatní nárok na náhradu škody způsobené Poradcem při poskytování daňového poradenství, nebo má Poradce důvodné podezření, že by Klient takový nárok mohl uplatnit,
 • pro účel plnění právních povinností Poradce, na to na základě povinností zejména dle AML zákona, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou těmito předpisy, nejvýše po dobu 10 let od ukončení poskytování daňového poradenství,
 • pro účel nabízení dalších služeb Poradce na základě oprávněného zájmu spočívajícího v propagaci vlastních služeb, a to dobu 3 let.
8.8       Osobní údaje zpracovávané Poradcem dle čl. 8.4 a 8.5 mohou být podle pokynů Klienta předány orgánům finanční a celní správy, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Českému statistickému úřadu a dalším subjektům určeným pokyny Klienta.

8.7       Osoby uvedené v čl. 8.4 a 8.5 mají právo na vyžádat si přístup ke zpracovávaným osobním údajům, zejména získat informace o jejich zpracování, případně kopii osobních údajů, jež se jich týkají; právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jež se jich týkají a jsou nepřesné či neaktuální; právo na námitku proti zpracování osobních údajů, jež se jich týkají, jde-li o zpracování založené na oprávněném zájmu či pro účely přímého marketingu; právo na výmaz osobních údajů, jež se jich týkají, zejména chybí-li právní základ pro jejich zpracování; právo na omezení zpracování osobních údajů, jež se jich týkají, zejména je-li žádána jejich oprava či vznesena námitka proti jejich zpracování; tato práva lze uplatnit u Poradce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ve smlouvě.

8.8       Osoby uvedené v čl. 8.4 a 8.5 mají dále právo podat proti zpracování osobních údajů Poradcem stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8.9       Klient má právo na získání svých údajů, které poskytl Poradci a poradce je zpracovává elektronicky pro zpracování daňových tvrzení a poskytnutí ostatního daňového poradenství, v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu; toto právo lze uplatnit v souladu s čl. 8.6.

8.10     Poskytne-li Klient Poradci ke zpracování daňových tvrzení komplexní a podrobné instrukce, nebo pověří Poradce vedením mzdového účetnictví či finančního účetnictví Klienta, pověřuje Klient Poradce v souladu s čl. 28 odst. 3 GDPR dle rozsahu svých instrukcí a po dobu poskytování daňového poradenství zpracováním,

 • identifikačních údajů, údaje o ekonomických transakcích a dalších údajů nezbytných pro určení daňové povinnosti Klienta, jež se vztahují k osobám, jejichž údaje jsou obsaženy v podkladech pro poskytnutí daňového poradenství poskytnutých Klientem (např. rodinných příslušníků, či zaměstnanců Klienta), a to pro účely zpracování daňových tvrzení;
 • identifikačních údajů, údajů o výkonu práce a dalších údajů nezbytných pro výpočet mzdy, stanovení výše daňové povinnosti a výše povinných odvodů, jež se vztahují k zaměstnancům Klienta a jejich rodinným příslušníkům, a to pro účely zpracování mezd a vedení mzdového účetnictví Klienta;
 • identifikačních údajů a údajů o ekonomických transakcích ve vztahu, k zaměstnancům a obchodním partnerům Klienta, a to pro účely vedení účetnictví Klienta.

Zpracování bude probíhat po dobu poskytování daňového poradenství. Čl. 8.11 až 8.19 se uplatní pouze v případě, že Klient pověří Poradce zpracováním osobních údajů v souladu s tímto čl. 8.10.

8.11     Poradce je povinen zpracovávat osobní údaje pro Klienta v rozsahu nezbytném k poskytnutí daňového poradenství a pouze na základě pokynů Klienta udělených ve smlouvě a těchto obecných podmínkách. Bez pokynů Klienta není Poradce zvláště oprávněn k předání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor nebo mezinárodní organizaci, pokud mu takové zpracování neukládají právní předpisy, které se na Poradce vztahují; v takovém případě Poradce Klienta informuje o takovém právním požadavku před zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu. Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

8.12     Poradce přijal a udržuje přiměřená technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

8.13     V případě, že se Poradce po dobu účinnosti této smlouvy dozví o porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných Poradcem na základě této smlouvy, je Poradce povinen ohlásit Klientovi, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, kdy se o něm dozvěděl. Ohlášení zpracovatel provede prostřednictvím kontaktních údajů Klienta uvedených ve smlouvě. Následně bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se Poradce dozvěděl o případu porušení zabezpečení osobních údajů, je Poradce povinen Klientovi stejným způsobem ohlásit popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených osob a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů a popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů.

8.14     Poradce zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti.

8.15     Klient souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů dle tohoto čl. 8. Poradce má povinnost informovat Klienta v přiměřeném předstihu o záměru zapojit do zpracování osobních údajů dle tohoto čl. 8 dalšího zpracovatele vč. konkrétní identifikace tohoto dalšího zpracovatele umožnit Klientovi vnést proti dalšímu zpracovateli námitku.

8.16     Pokud Poradce zapojí do zpracování osobních údajů dle tohoto čl. 8 dalšího zpracovatele, musí se tento další zpracovatel smluvně zavázat k dodržování stejných povinností na ochranu osobních údajů, jako jsou dohodnuty mezi Klientem a Poradcem v tomto čl. 8, a to zejména zavedení vhodných technických a organizačních opatření.

8.17     Poradce umožní Klientovi provést audit technických a organizačních opatření zavedených Poradcem k ochraně osobních údajů po oznámení zaslaném s předstihem nejméně deseti (10) pracovních dnů. Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

8.18     Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti související s ochranou osobních údajů zpracovávaných dle tohoto čl. 8 a veškerou další potřebnou součinnost a podklady pro plnění svých povinností dle tohoto čl. 8, zejména při plnění povinností vyplývajících pro Klienta ze zabezpečení zpracování osobních údajů, při provádění auditů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, při předchozí konzultaci s dozorovým úřadem a při plnění žádostí o uplatnění práv subjektů údajů. Součinnost Poradce je zpoplatněna jako služba poradce v souladu s čl. 10. Poradce při zpracování osobních údajů zohledňuje povahu tohoto zpracování.

8.19     Po ukončení zpracování z pověření Klienta uchovává Poradce poskytnuté osobní údaje jako jejich správce pro účely ochrany právních nároků na základě oprávněného zájmu v souladu s čl. 8.4.

 1. Doručování – Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

9.1.      Korespondence mezi Klientem a Poradcem se doručuje osobně, poštovní přepravou, kurýrní službou nebo za použití přenosových technik, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě.

9.2.      Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání (§ 573 OZ).

9.3.      Doručuje se na adresy uvedené ve smlouvě.

 1. Odměna

10.1.    Poradce má právo na odměnu za poskytnuté služby a na úhradu věcných výloh. Odměna Poradce je sjednána smlouvou v podobě hodinových sazeb, paušální odměny, režijního paušálu, pevné ceny nebo jejich kombinace. Smlouva může stanovit i jiný způsob určení odměny. Není-li výše této odměny sjednána ve smlouvě nebo její příloze (ceníku), použijí se přiměřeně ustanovení advokátního tarifu. Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

10.2.    Je-li sjednána paušální odměna, potom zahrnuje běžné režijní náklady Poradce, zejména náhrady za administrativní práce, využívání osobního vozidla v obci sídla Poradce, výpočetní techniky, software, informačních databází, pojištění apod. Podle podmínek smlouvy může paušální odměna zahrnovat plný nebo limitovaný rozsah služeb Poradce za sjednané období.

10.3.    Režijní paušál může být sjednán zejména v případě dlouhodobého zastupování Klienta v daňovém, správním či soudním řízení se státními orgány. Režijní paušál se sjednává vedle ceny za služby Poradce a pokrývá především režijní náklady Poradce související s převzetím, evidencí a údržbou zmocnění, doručováním korespondence Klientovi, jakož i další drobné související administrativní náklady.

10.4.    Paušální odměna a režijní paušál nezahrnují úhrady správních a jiných poplatků, cestovní výdaje při jízdě mimo obec sídla Poradce a náklady na ubytování pracovníků Poradce nezbytné pro poskytování služeb Klientovi. Paušální odměna a režijní paušál dále nezahrnují vyžádané subdodávky, znalecké posudky, překlady a tlumočení, přepisy textů dodaných Klientem, platby za ověření listin a odměny notářů. Paušální odměna a režijní paušál rovněž nezahrnují režijní náklady vynaložené nad rámec běžných služeb Poradce, jako jsou poplatky spojům ve větším rozsahu, vyžádané mimořádné náklady na kopírování listin a spotřební materiál. Klient je Poradci uhradí v prokázané výši, za předpokladu jejich účelného a hospodárného vynaložení.

10.5.    Daň z přidané hodnoty není součástí odměny sjednané nebo stanovené dle čl. 10.1 až 10.4; je-li Poradce povinen odvést daň z přidané hodnoty, tato daň se k odměně připočte. Klient je povinen ve smluvených lhůtách zaplatit Poradci přiměřenou zálohu na odměnu a výdaje, smluvenou výši odměny a případná další plnění, pokud se k nim zavázal.

10.6.    Sjednaná výše všech cen a poplatků v tomto článku může být Poradcem každoročně upravována dosaženým indexem spotřebitelských cen a životních nákladů za posledních 12 měsíců předchozího roku. Rozhodujícím údajem pro úpravu cen a poplatků je roční míra inflace v procentech vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců předchozího roku proti průměru 12 měsíců tomuto roku předcházejícího uvedená ve výpisu ze statistického zjišťování ČSÚ. Úprava výše cen a poplatků je Klientovi oznámena dle článku 9.1.

10.7.    Pokud Klient na takovou změnu cen a poplatků nepřistoupí, může Poradce závazek vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Po odstoupení od smlouvy má Poradce právo provést vyúčtování v souladu s cenovými ujednáními. V den následujícím po dni, v němž bylo Klientovi toto vyúčtování doručeno, se stávají splatnými všechny pohledávky Poradce.

 1. Sankce

11.1.    Smluvní ujednání mezi Klientem a Poradcem může zahrnovat též smluvní sankce. Výše sankcí nesmí být ujednána v rozporu s právními předpisy a dobrými mravy.

11.2.    Je-li Klient v prodlení s úhradou odměny, má Poradce, vedle práva na úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, rovněž právo na uplatnění sjednané smluvní sankce.

11.3.    Plněním ze sjednané sankce není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, ledaže je ujednáno jinak.

 1. Vznik a zánik závazku

12.1.    Závazek mezi Poradcem a Klientem vzniká uzavřením smlouvy o poskytování daňového poradenství.

12.2.    Závazek uzavřený na dobu určitou zaniká uplynutím sjednané doby.

12.3.    Závazek zaniká splněním.

12.4.    Závazek uzavřený na dobu neurčitou může kterákoli smluvní strana vypovědět. Účinnost výpovědi se řídí ujednáními ve smlouvě. Výpověď je účinná dnem doručení, ledaže je sjednáno jinak.

12.5.    Závazek lze ukončit kdykoli také dohodou.

12.6.    Závazek zaniká také za podmínek uvedených v bodě 3.14., 5.8. nebo 8.4. OPDP. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení Klientovi.

12.7.    Je-li Klientem právnická osoba, zaniká závazek také jejím zánikem bez právního nástupce. Závazek zaniká také úmrtím Klienta nebo Poradce.

12.8.    Závazek zaniká, pokud Poradce pozbyl právo vykonávat daňové poradenství dle ustanovení § 4 odst. 1 Zákona. O této skutečnosti je Poradce povinen neprodleně uvědomit Klienta.

12.9.    Po zániku závazku zůstávají účinná všechna ustanovení těchto OPDP a smlouvy, z jejichž obsahu je zřejmé, že se mohou vztahovat na skutečnosti, jež nastanou až po skončení závazku, pokud tyto skutečnosti mají svůj původ ve smlouvě a OPDP. Jde zejména o otázky odpovědnosti Poradce, mlčenlivosti, náhrady škody a vzájemné informovanosti.

Prohlašuji, že jsem se seznámil s tímto textem Obecných podmínek pro poskytování daňového poradenství.

Datum a podpis:

Tyto obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství nabývají účinnosti dne 31. 8. 2018

V Bolaticích dne 31. 8. 2018

Vypracoval: Ing. Lenka Mušálková