Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce v roce 2024, její změny, limity, dovolená a výpočet.

V současné době probíhá legislativní proces, a níže uvedené údaje nemusí být platné od roku 2024, popř. od 1.7.2024.

Dohoda o provedení práce představuje velmi výhodnou smlouvu pro studenty, důchodce, nebo maminky na rodičovské dovolené. 

Dohoda o provedení práce je založena na písemném ujednání, jedno vyhotovení musí obdržet zaměstnanec, přesná pravidla určuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Podmínky a limity:

  • lze opracovat max. 300 hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele,
  • odměna u jednoho zaměstnavatele nesmí překročit hranici 25% průměrné mzdy, pro rok 2024 tento limit pro DPP činní 10 500 Kč, po překročení se odvádí sociální a zdravotní pojistné,
  • pokud zaměstnanec pracuje na dohody souběžně u více zaměstnavatelů, celková výše jeho příjmů nesmí překročit 40 % průměrné mzdy, pro rok 2024 tento limit činní 17 500 Kč, po překročení tohoto limitu se odvádí sociální a zdravotní pojistné,
  • všechny dohody musí zaměstnavatel hlásit do 8 dní od nástupu, či odchodu zaměstnance na Českou správu sociálního zabezpečení, v případě, že zaměstnanec zatají souběžnou dohodu o provedení práce, je povinen uhradit zaměstnavateli celou částku pojistného ( tedy i za zaměstnavatele).

Dovolená a přechod na pracovní poměr u dohody o provedení práce

  • nárok na dovolenou vzniká ve chvíli, kdy překročí doba trvání dohody 28 kalendářních dní a zaměstnanec odpracuje alespoň 80 hodin,
  • v případě, že by pracovní doba připadla na víkend, svátek, noc, nebo byla vykonávána ve ztíženém prostředí, pak zaměstnanci náleží příplatky,
  • požádá-li zaměstnanec, jehož právní vztahy založené dohodami o provedení práce v předchozích 12 měsících v souhrnu u tohoto zaměstnavatele trvaly po dobu nejméně 180 dní, písemně zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejpozději do 1 měsíce odůvodněnou písemnou odpověď. dohoda o provedení práce

Náležitosti dohody o provedení práce: 

Publikováno: 11.12.2023