Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí její přiznání a platba je povinností majitele domu, bytu, stavby, pozemku.

Přiznání daně z nemovitých věcí si musí každý poplatník vyplnit a podat na příslušný finanční úřad nejpozději k 31.lednu daného kalendářního roku. Pokud nedojde ke změně, již nemusíte přiznání podávat na každý další kalendářní rok. V případě změny, přístavby, prodeje, koupě v průběhu roku, můžete následující rok podat buďto dílčí daňové přiznání, nebo řádné přiznání za všechny Vaše nemovitosti.

Finanční úřad zpravidla oznámí plátci daně, jakou částku má na daný rok uhradit, dle podaného přiznání. Tato částka se může lišit v důsledku změn koeficientů. V případě, že neobdržíte tuto informaci, poštou, na Váš email, či do Vaší datové schránky, doporučujeme kontaktovat příslušný finanční úřad. 

Daň z nemovitých věcí se platí na rok dopředu dle stavu k 1. lednu daného roku.

Splatnost daně je 31. května příslušného kalendářního roku, pokud přesáhne částku 5 000 Kč, lze uhradit ve dvou splátkách do 31.května a 30.listopadu, podrobněji v zákoně o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.

Může se stát, že nemovitost koupíte, přestavíte, změníte způsob užívání, v průběhu roku a u řádného termínu pro podání přiznání zapomenete…. Doporučujeme nenechat zpracování a podání přiznání na poslední chvíli. Naše daňová kancelář Audit účto, Bolatice tuto službu poskytuje.

Příjemcem této daně je příslušná obec, město, kde se nemovitost, pozemek nachází.

Daň z nemovitých věcí se vypočte na základě:

  • druh pozemku, např., orná půda, zahrada, travní porost, les, zpevněná plocha, stavební pozemek,
  • typu stavby, např. ,budovy obytného domu, budovy pro rekreaci, garáže, stavby pro podnikání, bytové jednotky,
  • výměry pozemku, cena za m2,
  • koeficientu dle počtu obyvatel,  podlahová plocha, počet podlaží,
  • zda slouží k podnikání, či nikoli, 
  • místní koeficient, který si každá obec určuje svou Obecní vyhláškou
  • dále můžeme zohledni osvobození od daně.

Publikováno: 17.8.2022

aktualizováno: 25.5.2023