Kategorie účetních jednotek

Rozdělení účetních jednotek do kategorií má vliv na rozsah vypracování účetní závěrky, a povinnost zveřejnění závěrky ve Veřejném rejstříku. Kategorie účetních jednotek je platné od 1. 1. 2016.

Nejdříve specifikujme kdo je účetní jednotkou? Účetní jednotka je specifikována v §1 v zákoně o účetnictví 563/1991 Sb.,:kategorie účetních jednotek

Účetní jednotky jsou:

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,

b) zahraniční právnické osoby,

c) organizační složky státu,

d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, a ty, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis,

i) svěřenské fondy, fondy obhospodařované penzijní společností, investiční fondy bez právní osobnosti, nebo

l) ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis.

Dále jsou v § 1b zákoně o účetnictví 563/1991 Sb., stanoveny kategorie.

Kategorie účetních jednotek:

(1) Mikro účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 9 000 000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.

(2) Malou účetní jednotkou je ta, která není mi- kro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 100 000 000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

(3) Střední účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou ani malou účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 500 000 000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

(4) Velkou účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 hraniční hodnoty uvedené v odstavci 3.

(5) Za velkou účetní jednotku se vždy považuje a) subjekt veřejného zájmu, b) vybraná účetní jednotka.

Hodnoty, ze kterých se vychází při zařazení účetní jednotky, jsou specifikovány v § 1d zákona o účetnictví 563/1991 Sb.

Vymezení některých pojmů

(1) Aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn aktiv zjištěný z rozvahy.

(2) Ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12.

(3) Průměrným počtem zaměstnanců se pro účely tohoto zákona rozumí průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu.

 

Aktualizováno: 17. 6. 2021