Sociální a zdravotní pojistné OSVČ

Sociální a zdravotní pojistné OSVČ

Sociální a zdravotní pojistné OSVČ se hradí v měsíčních zálohách. Záloha na sociální pojistné je splatná do konce měsíce, na který se platí záloha. Okresní správa sociálního zabezpečení připíše Vaši platbu v den, kdy dojte pojistné na účet příslušné OSSZ.

  • Dochází ke zrušení limitu maximální výše zálohy na pojistné. Částky, které převyšují předpis záloh na pojistné, jsou považovány za platby do budoucna, nejdéle do prosince daného roku,
  • od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok, se platí již nová výše zálohy,
  • záloha na sociální pojistné na rok 2023 pro hlavní činnost 2 944 Kč, vedlejší činnost 1 178 Kč, rozhodná částka činní 96 777 Kč.
  • záloha na zdravotní pojistné na rok 2023 činní částku 2 722 Kč.
  • záloha na sociální pojistné na rok 2024 pro hlavní činnost 3 210 Kč, vedlejší činnost 1 284 Kč, rozhodná částka činní 105 520 Kč.
  • záloha na zdravotní pojistné na rok 2024 činní částku 2 968 Kč.

OSVČ je povinna platit zálohy.

Zálohy jsou vyčísleny z daňového základu dle podaného Přehledu nebo z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro konkrétní kalendářní rok. Tyto zálohy se platí až do kalendářního měsíce, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled.

OSVČ, která v loňském roce vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, byla povinna platit zálohy na pojistné (dále jen zálohy) a tuto činnost vykonává nadále i v letošním roce a nedojde u ní k žádné změně, jako např. k ukončení a znovuzahájení činnosti, ke změně charakteru činnosti z hlavní na vedlejší či naopak, platí zálohy v letošním roce do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok předchozí (dále jen Přehled) ve stejné výši jako v roce loňském.

OSVČ, je povinna podat Přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, kdy vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. Přehled musí být doručen do měsíce kdy bylo nebo mělo být podáno přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

OSVČ je povinna platit zálohy na pojistné za kalendářní měsíc, v němž byl nebo měl být podán Přehled za rok předchozí ve výši stanovené z měsíčního vyměřovacího základu, který byl vyčíslen z daňového základu uvedeného v Přehledu za rok předchozí. Je-li vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální, platí zálohy z minimálního vyměřovacímu základu stanoveného pro rok letošní. Tyto zálohy pak platí až do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém bude nebo by měl být podán Přehled za rok letošní v roce následujícím, pokud záloha v měsíci podání přehledu a následující nebyly již zaplaceny platbou do budoucna. Záloha činí 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu.

Sociální a zdravotní pojistné OSVČ

oznamujeme našim klientům při zpracování přehledu. Zasíláme informaci o výši, variabilním symbolu, splatnosti.

Aktualizováno: 09. 05. 2023