Rozhlasový či televizní poplatek u podnikání

Rozhlasový či televizní poplatek u podnikání.

Další z povinností podnikatelů a právnických osob je registrace a placení poplatků za držení rozhlasového a televizního přijímače.

Rozhlasový a televizní poplatekRozhlasový či televizní poplatek u podnikání – často se na tuto povinnost zapomíná.

Rozhlasový poplatek:

Rozhlasový či televizní poplatek. Právnické a podnikající fyzické osoby mají povinnost platit rozhlasový poplatek ve výši 45 Kč měsíčně za každý rozhlasový přijímač, který vlastní nebo déle než 1 měsíc užívají.

Co je to rozhlasový přijímač? Je to např. rádio, autorádio, počítač či notebook s FM/DBM- T tunerem, TV.

Poplatníci hradí rozhlasové poplatky čtvrtletně, pololetně nebo ročně, a to trvalým příkazem nebo jednotlivými příkazy z bankovního účtu do 15. dne prvního měsíce zvoleného období.

Nový poplatník je povinen přihlásit se k placení rozhlasových poplatků do 15 dnů od nabytí přijímače či přijímačů. Pro registraci rozhlasového poplatku využijte stránky Českého rozhlasu.

Místem pro oznamování změn a přihlašování poplatníků je přímo Český rozhlas.
Při porušení povinností poplatníka, vymezených zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, je provozovatel vysílání oprávněn předepisovat přirážky ve výši 1000 Kč nebo 5000 Kč.
Televizní poplatek:

Poplatníkem televizního poplatku je podle zákona č.348/2005 Sb., právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která je vlastníkem televizního přijímače. Poplatek se platí z každého televizního přijímače. Poplatník, který v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává televizní přijímače, platí poplatek pouze z takového počtu přijímačů, kolik má provozoven.

Poplatek je splatný do 15. dne prvého měsíce každého kalendářního čtvrtletí. Termíny splatností televizního poplatku:

  1. čtvrtletí do 15.1.
  2. čtvrtletí do 15.4.
  3. čtvrtletí do 15.7.
  4. čtvrtletí do 15.10.

Poplatník je povinen oznámit České televizi veškeré změny související s evidencí poplatníka a televizního přijímače, například změnu počtu přijímačů, změnu obchodního jména, změnu adresy, a to do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Tato oznamovací povinnost a lhůta se vztahuje i na odhlášení přijímače z evidence.

Přihláška k platbě televizního poplatku, změny v evidovaných údajích i odhláška se provádí vyplněním příslušného tiskopisu a jeho zasláním přímo České televizi ( Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4). Příslušné formuláře je možné získat stažením z této stránky, nebo Vám jej na vyžádání (tel. 261 133 885, poplatky@ceskatelevize.cz) zašlou poštou. Přihlásit se rovněž můžete on-line.

Po obdržení vyplněné přihlášky zašle Česká televize poplatníkovi zpět informaci o přiděleném variabilním symbolu (VS) pro platby televizního poplatku a datum, od kdy má televizní poplatek platit přímo České televizi.

Televizní poplatek se platí bezhotovostně na účet České televize, č.ú. 8029-180 006 0583 / 0300 (IBAN: CZ40 0300 0080 2918 0006 0583) pod variabilním symbolem přiděleným při přihlášení Českou televizí.

Je tedy na každém podnikateli, či jednateli právnické osoby, zda má své povinnosti splněné a hradí správnou výši. Rozhlasový či televizní poplatek musí být uhrazen včas a ve správné výši.

Rozhlasový či televizní poplatek u podnikání za používání vozidel je jedna povinnost a další je vedení knihu jízd více info: kniha jízd.

Rozhlasový či televizní poplatek je jedním z mnoha poplatků, který musí podnikatelé hradit.

Publikováno: 26. 11. 2018