Používání firemního vozidla k firemním účelům

Používání firemního vozidla k firemním účelům je jednou z podmínek daňového uplatnění výdajů s tímto provozem spojených

Používání firemního vozidla pouze k firemním účelům všemi zaměstnanci a veškeré náklady spojené s provozem jsou daňovými náklady (odpisy majetku, nákup pohonných hmot, opravy a údržba vozidla, parkovné, nájem parkovacích míst…). Rovněž si můžete v plné výši uplatnit odpočet DPH z těchto plnění. Dokladem o tom, že vozidlo používáte jen k firemním účelům je správně vedené kniha jízd, doklady o nákupu pohonných hmot.

Pokud používáte firemní vozidlo i k soukromým účelům jsou veškeré náklady kráceny poměrem k soukromým jízdám, které musíte evidovat v knize jízd. Vaší povinností je tedy vést knihu jízd, kde uvádíte jak firemní, tak soukromé jízdy. Dokládat nákup pohonných hmot a měsíčně přesně vyúčtovat pracovní a soukromé jízdy.

Pokud je zaměstnanci poskytnuto motorové vozidlo i pro soukromé účely jedná se o nepeněžní příjem zaměstnance dle §6 odstavce 6 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Dojde k navýšení hrubé mzdy o 1% ze vstupní ceny vozidla včetně DPH za každý i započatý měsíc. Vstupní cenou vozidla se rozumí cena, použitá pro účely daňového odepisování (zpravidla pořizovací cena). Stále se vychází z pořizovací ceny vozidla, bez ohledu na již provedené odpisy. Cena se tedy celou dobu, kdy je vozidlo poskytnuto nemění.

Pro zaměstnavatele to znamená, že uhradí navíc 34% z pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojistné z ceny vozidla. Konkrétně při ceně vozidla za 1 mil. Kč včetně DPH uhradí navíc 3 400 Kč měsíčně.

Pro zaměstnance to znamená, že uhradí navíc pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojistné a vyšší zálohu na mzdu ve výši 3 275 Kč měsíčně.

Není rozhodující, zda zaměstnanec skutečně vozidlo využívá, ale zda ho má k dispozici každý měsíc.

Zaměstnanec musí hradit poměrnou část nákladů na pohonné hmoty, dle soukromě ujetých kilometrů. To znamená, že při odevzdání docházky za každý měsíc, odevzdá také přehled ujetých kilometrů pro firemní a soukromé účely. Část nákladů na nákup pohonných hmot za své soukromé jízdy uhradí zaměstnavateli.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že soukromé použití vozidla je nejen finančně nákladné pro obě strany. Je také značně administrativně náročné především pro zaměstnavatele. Používání firemního vozidla pouze k firemním účelům tak vylučuje použití nejen vozidel, ale i jiného majetku pro soukromé potřeby zaměstnanců.

Soukromé využívání firemního majetku z pohledu daně z přidané hodnoty.

Dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v § 14 odst. 3 písmene a) je uvedeno, že za poskytnutí služby za úplatu se mimo jiné považuje poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností. Jedná se např. o využití obchodního majetku pro osobní spotřebu, pokud byl u tohoto majetku uplatněn odpočet daně. V praxi to znamená, že při nákupu vozidla, které bude použito i pro soukromé účely se nárok na odpočet DPH přiměřeně krátí. U vozidla, kde je pořizovací hodnota 1 mil. Kč včetně DPH a předpokládaná osobní spotřeba v poměru 20 %, neuplatněná část DPH činní 34 720 Kč.

Doporučujeme mít problematiku používání firemního vozidla pouze k firemním účelům, ale i dalšího majetku firmy řádně evidováno.

Máte-li ve firmě vozidla, je dobré mít jasně stanoveno, že vozidla nejsou používána k soukromých účelům nebo jednotliví zaměstnanci mají podepsanou smlouvu o užití konkrétních vozidel.

Doklady k používání firemního vozidla pouze k firemním účelům, nebo i soukromé využití majetku naleznete v sekci ke stažení.

Používání firemního vozidla pouze k firemním účelům je nutné řádně evidovat a veškeré doklady mít řádně zaúčtovány a založeny pro případnou kontrolu.

Publikováno: 31. 5. 2017