Přiznání k DPH podáváme elektronicky

Přiznání k DPH podáváme elektronicky. Dle zákona o DPH, § 101a přiznání k DPH podáváme elektronicky.

Daňové přiznání se od 1. ledna 2014 bude moci podávat pouze elektronicky.

Plátce daně z přidané hodnoty je povinen podávat daňové přiznání, hlášení, či přílohy k daňovému přiznání elektronicky na elektronickou adresu podatelny.
Výjimkou jsou fyzické osoby, pokud jejich obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6 mil. Kč. Nebo pokud nemáte zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Přiznání k DPH podáváme elektronicky

Plátce je povinen podat daňové přiznání i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost. Vlastní daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Plátce je povinen podat Souhrnné hlášení, pokud uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované v jiném členském státu Evropské unie. Nebo poskytl službu dle § 9 odst. 1.

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky. Pro posouzení zařazení daňového dokladu do příslušné části kontrolního hlášení je rozhodující součet hodnot všech plnění nebo přijatých úplat vykazovaných na daňovém dokladu. Pokud převyšuje hodnota plnění na daňovém dokladu částku 10.000 Kč včetně daně, bude běžné zdanitelné plnění vykázáno v části A.4. u dodavatele. Základ daně u plnění v režimu přenesení daňové povinnosti v částce do 10.000 Kč uvede dodavatel v části A.1.

Termíny pro podávání nejen kontrolního hlášení v sekci daňový kalendář.

Klienti naší účetní kanceláře ať již jsou z Bolatic, Kravař, Dolního Benešova, Kobeřic, Chuchelné, či dalších obcí a měst mají tuto službu zajištěnou, přiznání k DPH podáváme elektronicky. Naše kancelář samozřejmě, pokud ji příslušný finanční úřad vyzve řeší případně nesrovnalosti mezi jednotlivými hlášeními v řádné zákonné lhůtě 5-ti pracovních dnů reaguje a výzvu buď vyřeší sama nebo ve spolupráci s klientem.

Publikováno: 9. 6. 2016, aktualizováno: 27.5.2019