Žádosti o pomoc společníkům malých s. r. o.

Žádosti o pomoc společníkům malých s. r. o. lze podat za První bonusové období (tj. za období od 12. 3. do 30. 4. 2020) nebo za Druhé bonusové období (tj. za období od 1. 5. do 8. 6. 2020),

Žádost o pomoc společníkům malých s. r. o. která má buď

– nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami, nebo
– pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny.
Dalšími podmínkami pro přiznání kompenzačního bonusu jsou:
– společnost nesmí být v úpadku nebo v likvidaci a nesmí být nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
– společnost musí mít za skončené zdaňovací období nebo předpoklad v případě společnosti, která ještě neukončila první zdaňovací období, obrat vyšší než 180 000 Kč,
– ke 12. 3. 2020 musí být společnost rezidentem ČR nebo EU, a většina jeho příjmů musí být ze zdrojů na území ČR.
Podmínky pro přiznání musí též splnit jednotlivý společník:
– společníkem s.r.o. musí být k datu 12. 3. 2020,
– nevykonává činnost, ze které by byl účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec (s výjimkou zaměstnání v s.r.o., ve které je společníkem),
– je k datu 12. 3. 2020 rezidentem ČR nebo EU.
Vrácení DPH z členských států EU

Žádosti o pomoc společníkům malých s. r. o.

Pro přiznání kompenzačního bonusu je nezbytné, aby společnost, nemohla v kalendářním měsíci zcela nebo z části vykonávat svoji činnosti nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.
Nárok na kompenzační bonus může vzniknout za kalendářní den pouze z titulu OSVČ, nebo z titulu společníka s.r.o. a pouze jednou i v případě, že je společníkem ve více s.r.o.
Nedílnou a pro vyřízení žádosti nezbytnou součástí žádostí o poskytnutí kompenzačního bonusu je čestné prohlášení; podpisem daňový subjekt osvědčuje splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus. Daňový subjekt nemá povinnost a ani nijak nedokládá splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus současně s podáním žádostí o poskytnutí kompenzačního bonusu, nicméně do uplynutí lhůty pro stanovení daně (podle § 148 daňového řádu) je povinen v případě pochybností správci bonusu na požádání předložit a prokázat skutečnosti osvědčující splnění podmínek nároku na kompenzační bonus. Nesplnění podmínek vzniku nároku na kompenzační bonus nese důsledek v podobě doměření daně ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné. Upozorňujeme, že čestné prohlášení je osobním úkonem a nedá se tedy k jeho podpisu zplnomocnit jinou osobu.

Opravy týkající se výše nároku za První bonusové období je nutné provést do 29. 6. 2020 a za Druhé bonusové období do 7. 8. 2020.

Plná částka za První bonusové období: 25 000 Kč (tj. částka za celé období 50 dnů, od 12. 3. do 30. 4. 2020)
Plná částka za Druhé bonusové období: 19 500 Kč (tj. částka za celé období 39 dnů, od 1. 5. do 8. 6. 2020)

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu (včetně přílohy čestného prohlášení) lze podat též elektronicky datovou zprávou s využitím dálkového přístupu podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu (tedy datovou schránkou, či podepsanou uznávaným elektronickým podpisem), nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (§ 71 odst. 1 daňového řádu).
Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci bonusu za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci bonusu, potvrzeno způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. Potvrzení žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu lze učinit také pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslané na elektronickou adresu zveřejněnou správcem bonusu. Pokud je žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu podána ve formě elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, považuje se automaticky za potvrzenou bez dalšího. V praxi tedy postačuje např. žádost vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat a následně zaslat na uvedený e-mail.

více info: MFCR

Publikováno: 25.6.2020