Povinná registrace DPH od miliónu Kč

Předpokládáte, že budete mít za 12 po sobě jdoucích měsíců obrat vyšší než 1.000.000,-Kč?
Dosud nejste plátci DPH? Povinná registrace DPH od miliónu Kč se týká právě Vás.

Povinně se musí přihlásit k plátcovství daně z přidané hodnoty ty podnikatelské subjekty, které za posledních 12 měsíců překročí obrat 1.000.000,- Kč. Povinnost se týká právnických osob (např. společnost s ručením omezeným), a fyzických osob (podnikající fyzické osoby).

 

Cituji Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 6:

odstavec (1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1.000.000,- Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Je nutné si obrat evidovat klouzavě, za posledních 12 měsíců, a být připraveni na případné plátcovství DPH.

Pokud výše uvedený obrat překročíte, jste plátci DPH od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste překročili stanovený obrat se všemi právy a povinnostmi. Povinná registrace DPH od miliónu Kč znamená pro podnikající subjekty povinnost registrace k této dani . Při registraci si může podnikatelský subjekt uplatnit odpočet u přijatých plněních (nákup zboží, služeb, majetku). Jedná se o odpočet při registraci dle § 79 zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

Naopak, pokud bude podnikatel rušit registraci k DPH je povinen snížit uplatněný nárok na odpočet dně u majetku, který ke dni zrušení registrace zůstává Jeho obchodním majetkem. Postup při rušení registrace je popsán v § 79a zákona o DPH.

Plátci DPH tak mají povinnost odvést DPH u uskutečněných plněních (Vaše vydané faktury, denní tržby…) a možnost si uplatnit odpočet z přijatých plnění (přijaté faktury, hotovostní vydání…).

Mezi povinnosti plátce DPH patří:

  • zpracovat a podat přiznání k DPH, pro nové plátce každý měsíc do 25 dne následujícího měsíce,
  • zpracovat a podat kontrolní hlášení,Povinná registrace DPH od miliónu Kč
  • uhradit případnou daňovou povinnost v termínu pro podání přiznání,
  • zpracovat a podat souhrnné hlášení, pokud např. dodáváte zboží do EU.

Dále jste povinni vystavovat daňové doklady se všemi náležitostmi dle zákona o DPH. Znát správný postup při výpočtu daně z přidané hodnoty. Jste také povinni reagovat na případné výzvy z příslušného finančního úřadu. Například v případě zasílání zboží do EU, poskytování služeb do EU, provádění stavebních prací, nebo pokud jste příjemci těchto prací jste povinni podávat Souhrnné hlášení.

Předpokládáte obrat na hranici částky 1.000.000,- Kč? Kontaktujte nás již nyní! V průběhu roku je možno prověřit, které částky se do obratu pro výpočet DPH započítávají! Doporučujeme kontrovat výši obratu, registraci k DPH Vám můžeme zajistit.

Publikováno: 2. 12. 2014, aktualizováno: 25.7.2019