Přímá podpora pro zasažené OSVČ

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru

Výše kompenzačního bonusu a bonusové období

Prvním bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020.

Druhým bonusovým obdobím je období od 1. května do 8. června 2020.

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období. Maximální částka, o kterou lze v rámci žádosti o kompenzační bonus požádat, činí 25 000 Kč za první bonusové období a 19 500 Kč za druhé bonusové období

Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění. Typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně.
  • Vykonávaná činnost je činností hlavní.
  • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší. Pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později. Za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády. Zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti.
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

podpora pro zasažené OSVČPodpora pro zasažené OSVČ se dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 Kč denně. V kombinaci s rozšířeným ošetřovným ve výši 424 Kč denně a prázdninami na sociálním a zdravotním ve výši 4 896 Kč měsíčně podáváme živnostníkům záchranný kruh. Pomůže OSVČ překlenout nejtěžší období,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč.

Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž jednoduchý formulář Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020.

Žádost bude obsahovat: čestné prohlášení, číslo bankovního účtu.

Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.

zdroj: Ministerstvo financí

Publikováno: 1.4.2020, aktualizováno: 11.5.2020