Archivace dokladů v účetnictví

Archivace dokladů v účetnictví je pro jednatele firem důležitá z hlediska prokázání výnosů a nákladů.

Každá právnická osoba je povinna zaznamenávat účetní případy pouze na základě průkazných účetních záznamů.

Účetní jednotky proto musí doklady archivovat.Archivace dokladů v účetnictví

Účetní jednotky se řídí Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Archivace u malých a mikro účetních jednotek vedoucích účetnictví, bez auditu: právnické nebo fyzické osoby archivují prvotní doklady, které byly zaúčtovány 5 let
 • Bankovní výpisy, pokladní doklady
 • Zápočty, interní doklady
 • Pohledávky, závazky
 • Inventura majetku, zásob, finančního majetku, kopie velkých technických průkazů vozidel
 • Přiznání k dani z příjmů, účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha) dle § 18 zákona č. 563/1991 Sb., 10 let

Doklady předané našim klientům na CD

 • Účtová osnova, pokud je aktualizována
 • Deník (účetní knihy dle §13)
 • Hlavní kniha, měsíční
 • Knihy analytických účtů
 • Knihy podrozvahových účtů
 • Knihu interních dokladů
 • Saldo účtů
 • Kniha všech pohledávek a závazků
 • Karty majetku, Plánované daňové odpisy dlouhodobého majetku
Plátci DPH: archivace dokladů v účetnictví, mimo jiné doklady všechny prvotní daňové doklady. Daňové doklady lze převést do elektronické podoby. Lhůta archivace je 10 let.
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Souhrnné hlášení, Kontrolní hlášení, Záznamní povinnost
Zaměstnavatelé: zaměstnavatelé archivují nejen pro potřeby sociální správy, zdravotní pojišťovny (lhůta pro archivaci 5 let)
 • Pracovní smlouvy, včetně všech dodatků
 • Prohlášení poplatníka, včetně všech příloh
 • Karty zaměstnanců, Docházku zaměstnanců
 • Vnitřní předpis (lhůta pro archivaci 10 let), Zápisy z kontrol

Doklady předané našim klientům na CD

 • ELDP (lhůta pro archivaci 3 roky)
 • Evidenci starobního nebo invalidního důchodu dle §37/1 (lhůta pro archivaci 10 let)
 • Mzdové listy (lhůta pro archivaci 45 let)
Obchodní korporace jsou povinny dle zákona o obchodních korporacích archivovat tyto dokumenty:
 • zakladatelské dokumenty, statuty, stanovy, jednací řády, organizační řády a schémata,
 • dokumenty o přeměnách, zrušení a zániku právnických osob,
 • protokoly a zápisy z jednání statutárního orgánu a dozorčího orgánu, zprávy dozorčího orgánu, zápisy z valných hromad s přílohami,
 • výroční zprávy, zprávy o auditu,
 • mimořádné inventarizace majetku,
 • smlouvy a listiny osvědčující přechod vlastnického práva k nemovitostem,
 • dokumentace zápisu a certifikace ochranných známek,
 • finanční dokumenty – účetní závěrky,
 • podnikatelské záměry, vývojové studie,
 • dokumentace výrobků (finální výkresy sestavení či sestav, prospekty, katalogy, vzorkovnice).

Publikováno: 4. 6. 2019